Noen rettigheter og plikter i borettslag

 

Her finner du litt informasjon om rettigheter og plikter for deg som i en borettslagbolig.

Tilknyttet borettslag
Et borettslag er ofte tilknyttet et boligbyggelag og da er alle andelseiere automatisk medlem i boligbyggelaget. Vedtektene angir om borettslaget er tilknyttet eller ikke.

Et frittstående borettslag har ingen annen binding til boligbyggelaget enn forretningsførerkontrakten.

Andelseier
Som eier av andel i et borettslag er du medeier i borettslaget med eksklusiv bruksrett til din bolig, og med vanlig bruksrett til borettslaget fellesarealer.

Du har en tinglyst borett til leiligheten din. Samtidig må du forholde deg til de andre andelseierne i boligselskapet gjennom lover, vedtekter og husordensregler. Alle andelseiere har like rettigheter og plikter.

Styret
Styret har ansvar for den daglige driften av borettslaget ved å forvalte og vedlikeholde borettslagets eiendom, og sørge for at inntektene dekker alle kostnader. Den årlige generalforsamlingen velger styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ og kan fatte beslutninger i alle saker. Ordinær generalforsamling skal holdes innen utløpet av juni hvert år og skal behandle regnskap og årsmelding fra styret, og velge styrerepresentanter. Generalforsamlingen kan også behandle andre saker som andelseierne har sendt til styret, eller saker som styret selv legger fram. Utenom den ordinære generalforsamlingen kan det holdes ekstraordinær generalforsamling for å behandle særskilte saker foreslått av styret, eller andelseier(e). Eier du boligen sammen med noen har dere til sammen èn stemme på generalforsamlingen.

Forretningsfører
Borettslaget skal ha en forretningsfører. Mellom borettslaget og forretningsfører er det en kontrakt som angir hvilke oppgaver boligbyggelaget skal utføre for borettslaget.

Noen av andelseiers plikter

Vedlikehold
Du har som andelseier plikt til å foreta det innvendige vedlikeholdet av leiligheten og holde denne i god stand. Du har også ansvaret for å skifte ut det som er nødvendig og som ikke gjelder selve bygningene og gjennomgående rør og ledninger. Du kan bli økonomisk ansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende vedlikehold.
Borettslaget, representert ved styret, har hovedansvaret for det utvendige vedlikeholdet av bygningene og fellesarealene.  Du skal melde fra til styret om eventuelle skader/mangler som vil være borettslagets ansvar og som kan ha betydning for andre andelseiere i borettslaget.
Er du i tvil om ansvaret er ditt eller borettslagets, kontakt styret.

Betaling av felleskostnader
Alle andelseierne må betale sin del av kostnadene for at borettslaget skal kunne drives. Hvor mye hver skal betale er bestemt etter en særskilt fordeling som ble bestemt den gang borettslaget var nytt. Den bygger normalt på størrelsen på leilighetene og beregnet forbruk for den enkelte leilighet. Noen selskaper kan ha flere fordelingsnøkler etter forbruk/nytte. Denne nøkkelen kan normalt ikke endres uten samtykke fra alle som berøres.
Manglende betaling av felleskostnader medfører også økte kostnader/gebyr til innkreving som må betales av andelseier.
Det er styret som fastsetter størrelsen på felleskostnadene.

Ordensreglene
Styret i borettslaget, enkelte ganger generalforsamlingen, fastsetter ordensreglene. Når mange bor sammen i et fellesskap er det helt nødvendig at det finnes regler for hva den enkelte kan foreta seg.
Noen av andelseiers rettigheter

Stemmerett m.m.
Som andelseier har du rett til å møte på borettslagets generalforsamling, med forslags -, tale -, og stemmerett. Du har også mulighet for å bli valgt til tillitsverv. Forslag til saker på generalforsamlingen må sendes styret etter mottatt varsel om ordinær generalforsamling.

Innvendig ombygging
Du har som andelseier rett til å bygge om boligen din innvendig, så sant dette ikke berører bærende konstruksjoner og felles rør. Planlegger du omfattende ombygging, spesielt knyttet til våtrom, må  styret kontaktes på forhånd. Husk at du som andelseier er erstatningsansvarlig for feil og mangler ved arbeider som utføres i din leilighet. Bruk en autorisert håndverker hvor dette er et krav, bl.a ved arbeider som gjelder våtrom, røropplegg og elektrisk anlegg.

Bruksoverlating
Bruksoverlating betyr utleie av egen bolig fordi andelseier selv ikke bor i boligen.
Hovedregelen i borettslag er at andelseier selv skal bo i boligen. Det finnes imidlertid noen viktige unntak fra denne hovedregelen. Unntakene gjelder for andelseier selv og ektemake, samt familie til andelseier eller ektemake i rett opp- eller nedstigende linje som bor i boligen.
Rett til å leie ut boligen i inntil tre år kan gis en andelseier som har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene.
For øvrig kan boligen leies ut av andelseier i følgende tilfeller: 

  • andelseier er en juridisk person, for eksempel kommunalt eid, eller 
  • andelseier skal være midlertidig fraværende på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre viktige grunner, eller 
  • et familiemedlem til andelseier eller ektemake i rett opp- eller nedstigende linje skal bo i boligen,  
  • det gjelder utleie til noen som har krav etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskaps-loven  § 3 andre ledd, dvs i forbindelse med skilsmisse eller oppløsning av samboerforhold.

Styret i borettslaget skal formelt godkjenne slik utleie av andelseiers bolig
i disse tilfellene, men styret kan kun nekte dersom det er saklig grunn.  Godkjenning trengs ikke dersom andelseier bare leier ut en del av boligen og selv bor der.

Salgspålegg
Salgspålegg kan gis andelseier som ikke vil innordne seg fellesskapets regler, enten det dreier seg om manglende betaling av felleskostnader, husbråk eller at andelseier ikke bruker boligen slik som fastsatt i lov og vedtekter. Salgspålegget gir styret myndighet til å pålegge andelseieren å selge leiligheten og flytte.  

Forkjøpsrett
Som eier av en borettslagsbolig, har du fortrinnsrett til å overta en annen bolig i borettslaget som selges. Du har rett til å kjøpe boligen til den prisen som selger har godtatt. Er det flere interesserte, får den med lengst ansiennitet førsteretten til å kjøpe. Vedtektene gir nærmere informasjon om forkjøpsrett. (Det kan være noen borettslag som ikke har forkjøpsrett. )

Bostøtte
Husbanken administrerer en ordning for bostøtte. For nærmere informasjon, se www.husbanken.no.

Kjøp og salg
Ønsker du å selge leiligheten din, kontakt GARANTI i Sunndal

For å finne ut mer om det å bo i borettslag, anbefaler vi at du leser grundig igjennom vedtektene i eget borettslag. Her er det mye informasjon omkring det å bo i lag med andre.