Hva er forkjøpsrett?

Den største og viktigste fordelen du har som medlem i et boligbyggelag er forkjøpsretten. Forkjøpsretten er en rett til å tre inn i et bud på ellers like vilkår når boliger i borettslag tilknyttet boligbyggelaget selges.


Se boliger på forkjøpsrett

Slik virker forkjøpsretten

Som medlem i et boligbyggelag, vil forkjøpsretten til ledige boliger være den største medlemsfordelen en har.

Borettslagene gir i vedtektene bestemmelser om hvem som har forkjøpsrett ved salg av borettslagsboliger. Det vanligste er at andelseierne i borettslaget og dernest øvrige medlemmer i boligbyggelaget har forkjøpsrett. Ansienniteten i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran. Ansienniteten for medlemmer i Sunndal Boligbyggelag regnes etter ansienniteten i laget.

Medlemskap i boligbyggelaget må være tegnet eller overført, før fristen til å melde forkjøpsrett er ute.

Når en bolig skifter eier, utløses forkjøpsretten. Forkjøpsrett gjøres likevel ikke gjeldende når en borettslagsbolig overføres til ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn, eller andre som har tilhørt samme husstand som eieren i de siste to år.

Når selger har akseptert et bud, er avtale inngått. Det er da for sent å by høyere. Den som ønsker å bruke sin forkjøpsrett, trer da inn i denne avtalen, og må akseptere de vilkår som tidligere er avtalt mellom partene.

For selger betyr dette at han/hun får den prisen han/hun har akseptert for boligen, selv om det blir en annen enn den høystbydende som overtar boligen.
For kjøper betyr dette at en god ansiennitet gir lettere tilgang til ønskede boliger.

Både forhåndsavklaring av forkjøpsretten samt bruk av forkjøpsretten vil medføre et gebyr. Dette er for tiden kr. 7 644,- inkl. mva.

Avklaring av forkjøpsrett

På vegne av borettslaget, sørger Sunndal Boligbyggelag for at forkjøpsretten er avklart innen 20 dager etter at Sunnbo har solgt, eller mottatt skriftlig melding om at boligen har skiftet eier. I meldingen må pris, vilkår og kjøper oppgis. Avklaring av forkjøpsrett blir normalt annonsert første mulige fredag. Den forkjøpsberettigede med best ansiennitet som melder seg innen den annonserte fristen, trer da inn i avtalen. Finansieringsbevis må følge melding om bruk av forkjøpsrett.

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett

Dersom selger ønsker en raskere avklaring av forkjøpsretten, sendes skriftlig varsel og gjeldende vederlag til Sunndal Boligbyggelag minst 15 dager (men ikke mer enn tre måneder) før SUNNBO selger, eller får melding om at andelen er solgt. Forkjøpsretten blir da avklart innen 5 dager etter at salgsmelding er mottatt. (Lørdag, søn- og offentlige fridager regnes ikke med). Forkjøpsretten blir normalt forhåndsannonsert på fredag. Forkjøpsberettigede som melder seg skriftlig innen den annonserte fristen, kan da få forkjøpsrett til boligen når den blir solgt. De som har meldt forkjøpsrett trenger ikke å levere bud på boligen, men alle som ikke har best ansiennitet, må vurdere om de skal delta i budprosessen.


Når boligen er solgt, vil de som har meldt forkjøpsrett, etter ansiennitet få mulighet til innen en kort frist å tre inn i den inngåtte avtalen. De forkjøpsberettigede må da ha ordnet finansieringsbevis på forhånd, og oversende dette til Sunndal Boligbyggelag, senest sammen med melding om bruk av forkjøpsrett.

Felles forkjøpsrett

Flere boligbyggelag tilbyr felles forkjøpsrett. Dette betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene på listen under kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. 23 lag er med i ordningen felles forkjøpsrett, og disse er spredt utover hele landet. Lagene forvalter til sammen over 69 000 boliger.

Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett.

De boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.

Oversikt over boligbyggelag som er med i ordningen

Hvordan melde forkjøpsrett?

Her finner du oversikt over boliger på forkjøpsrett samt meldeskjemaer